Poradenství

 • vzájemná informace o rizicích, stanovení koordinovaného postupu při zajišťování BOZP a PO na pracovištích, kde se vyskytují zaměstnanci více zaměstnavatelů,

 • zavedení a udržování politiky BOZP v organizaci,

 • zavedení a udržování organizace zabezpečení požární ochrany,

 • prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a ostatních poškození z práce,

 • prevence havárií, nehod (včetně skoronehod, požárů a výbuchů),

 • školení a odborná příprava BOZP a PO,

 • stanovení odpovědnosti jednotlivých stupňů řízení na úseku BOZP a PO,

 • vypracování zákonné a vnitropodnikové dokumentace,

 • prevenci rizik možného ohrožení životů a zdraví osob,

 • zajištění a efektivní fungování smluvní preventivní péče,

 • evidece zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců,

 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,

 • technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií,

 • nákup vhodných ochranných prostředků a zařízení,

 • nákup věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

 • rozmístění věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty aj.)

 • umístění požárních a bezpečnostních tabulek,

 • posouzení pracovních podmínek pro mladistvé a ženy,

 • stanovení zvláštních požárních a bezpečnostních opatření,

 • vytipování rizik činností a stanovení povinností na úseku BOZP a PO pro externí dodavatele prací,

 • obsah smluv s nájemci a otázky BOZP a PO,

 • kontrolní činnost zaměstnavatele,

 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, chemickými přípravky a odpady

 

Kontrolní činnost

 • kontroly vzájemné informovanosti o rizicích, koordinace a kooperace při zajišťování BOZP na pracovištích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů ve smyslu Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů

 • tématické a komplexní audity BOZP a PO,

 • prověrky BOZP ve smyslu Zákoníku práce,

 • pravidelné preventivní prohlídky pracovišť v rámci prevence rizik,

 • pravidelné kontroly stavu technické prevence ve smyslu a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů

 • kontroly dodržování předpisů o PO ve smyslu písm. e), odst. (1), § 5, zákona o PO,

 • kontroly dokumentace PO

 • kontroly zjištění stavu zabezpečení požární ochrany a způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti

 • inspekce BOZP a PO v prostorách nájemců,

 • kontroly nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

 • další inspekční služby podle specifik a potřeb organizace nebo dle konkrétních požadavků

Kontaktujte nás

Kontakt

Agentura TRIXI s.r.o. Gočárova 761
Hradec Králové
50002
Tel.: +420 603 726 603 agenturatrixi@seznam.cz