BOZP - bezpečnost práce

Provádíme pravidelné a mimořádné audity bezpečnosti práce, prohlídky pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.

 

Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody. Sepsání zjištěných závad a zpracování návrhu na jejich odstranění.

 

Zařazení prací do kategorií rizik (kategorizace prací) a projednání s KHS. Zajištění měření škodlivých faktorů, kontrola pracovišť se zvýšenými nároky na hygienu a jejich dokumentace.

 

Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zpracovaný na základě vyhodnocení rizik, návrh na množství přidělovaných mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů, metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům a jejich výběru.

 

Provedeme analýzu rizik na pracovišti. Vyhledání, posouzení a hodnocení rizik včetně návrhů na minimalizaci. Zpracování havarijních plánů a opatření pro kritické situace.

 

Zpracování dokumentace BOZP, evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy.

 

Zavedení knih úrazů na pracovištích, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech a další pomoc při řešení pracovních úrazů.

 

Školení vedoucích pracovníků s vydáním kvalifikačního osvědčení, školení zaměstnanců – vstupní, opakované a mimořádné.

 

Specializovaná školení s vystavením osvědčení o odborné způsobilosti: jeřábník, vazač břemen, obsluha pracovních plošin, obsluha stavebních výtahů, obsluhy tlakových nádob stabilních, obsluhy nízkotlakých kotelen, příprava topičů ke zkouškám pro obsluhu středotlakých kotlů, řidič motorového vozíku (VZV, NZV, plošinové), školení řidičů referenčních vozidel do 3,5 t, opakovaná školení strojníků stavebních strojů, školení lešenářů, školení poskytování první pomoci v rámci BOZP.

Kontaktujte nás

Kontakt

Agentura TRIXI s.r.o. Gočárova 761
Hradec Králové
50002
Tel.: +420 603 726 603 agenturatrixi@seznam.cz