Koordinace BOZP na staveništi

V rámci přípravné fáze stavby koordinátor připraví

 • plán bezpečnosti práce, přehled právních předpisů a informací o rizicích na stavbě
 • hlášení o zahájení stavebních prací pro příslušné úřady
 • výběr zhotovitele stavby z hlediska BOZP a požární ochrany.
 • konzultace zajistí odborník na BOZP
  • koordinací prací na stavbě samotné, s dohledem na dodržování zásad BOZP
  • zpracování nedostatků a dohlížení na jejich rychlém odstranění
  • kontrola zabezpečení před vnikem nepovolaných osob na staveniště
  • aktualizace plánu BOZP dle skutečností zjištěných z provedených kontrol.
    

V rámci realizace stavby realizuje koordinátor

 • koordinaci spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • spolupráci při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP, bude upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • organizaci kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • kontrolu způsobu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • aktualizaci plánu BOZP na základě zjištění z kontrolních dnů

Kontaktujte nás

Kontakt

Agentura TRIXI s.r.o. Gočárova 761
Hradec Králové
50002
Tel.: +420 603 726 603 agenturatrixi@seznam.cz