Proč využít služeb naší firmy a jejich vysoce kvalifikovaných pracovníků?

    Ze zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, Hlava II, § 103 vyplývají pro zaměstnavatele povinnosti v oblasti péče o BOZP a prevenci rizik.

    Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti péče o BOZP vychází z preventivních zásad založených na přijímání opatření k předcházení rizikům. Všechna tato opatření se označují jako prevence rizik a vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (262/2006, §349) a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

    Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností.

    Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 320/2002 Sb.) a Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

    Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§9) požaduje, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zajistili úkoly v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby (podmínky odborné způsobilosti jsou stanoveny v témže zákoně)

Zaměstnavatel má v tomto případě tři možnosti:

  • je sám odborně způsobilou osobou (nelze využít u zaměstnavatelů nad 500 zaměstnanců)
  • má nebo přijme vlastního 'bezpečnostního technika' s odbornou způsobilostí
  • najme si externí firmu

Výhody spolupráce s externí firmou, tedy námi:

  • nízká cena v poměru ke mzdě vlastního zaměstnance
  • odpovědnost za škodu je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena dle zákona 262/2006 Sb.)
  • při běžném provozu není nezbytná trvalá přítomnost odborně způsobilé osoby na pracovišti

Jste malá firma a nemáte 25 a více zaměstnanců?

  • také pro vás bude lepší spolupráce s externí firmou, která pravidelně sleduje vývoj v bezpečnosti práce i požární ochraně, než se snažit zorientovat v množství právních předpisů (které se často mění) sami
  • nejméně jednou ročně potřebujete odborně způsobilou osobu v požární ochraně k provedení preventivní kontroly požárních úseků a odbornému výcviku členů preventivních požárních hlídek a požárích preventistů
  • z toho důvodu je vhodné si vybrat firmu, která má odbornou způsobilost nejen v prevenci rizik, ale také v požární ochraně

Kontaktujte nás

Kontakt

Agentura TRIXI s.r.o. Gočárova 761
Hradec Králové
50002
Tel.: +420 603 726 603 agenturatrixi@seznam.cz